Happy Birthday (5 Punkte)

Happy Birthday to you, Happy Birthday to you....ok, we'll stop now. Many happy returns. Enjoy your day!